Yazılar

Taksirle yaralama suçu yaralanmanın gerçekleşmesiyle tamamlanan bir suç olup, meydana gelen neticenin ağırlığı önemli değildir. Taksirle yaralamanın icrai ya da ihmali bir davranışla işlenmesi mümkündür. Taksirle yaralama en çok trafik kazaları ve iş yerinde gerçekleşen iş kazaları ile karşımıza çıkmaktadır. İzmir ceza avukatı İzmir boşanma avukatı

İş kazaları açısından, işverenin işçilerine gerekli eğitimleri vererek iş güvenliği kurallarını öğretme, kurallara uyulmasını sağlama ve bunun denetimini yapma sorumluluğu vardır. Ancak işçi, işin yapılması için izlemesi gereken prosedürün ve kendisine verilen talimatların dışına çıkmışsa işverenin sorumluluğu ortadan kalkar.

Taksirle Yaralama Cezası

Taksirle yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 89. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ‘Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.’

– TCK m.89/2 de ise cezanın ağırlaştırılmasını gereken nitelikli haller düzenlenmiştir. Buna göre 89/2 deki durumlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi halinde taksirle yaralama üzerinden verilen ceza yarısı oranında arttırılacaktır. Buna göre

‘Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.’

– TCK m.89/3 de ise daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller düzenlenmiştir. Buna göre 89/3 deki durumlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi halinde taksirle yaralama üzerinden verilen ceza bir katı oranında arttırılacaktır. Buna göre;

‘Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.’

Failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi neticesinde birden fazla kişinin yaralanması halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

ŞİKAYET, SÜRESİ VE UZLAŞTIRMA

Taksirle yaralama suçunun soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlıdır. Şikayet süresi suçun işlenmesinden ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

Suç bilinçli taksirle işlenmiş ise suçun sadece TCK m.89 kapsamında basit hali şikayete tabi olup nitelikli halleri şikayete tabi değildir.

Taksirle yaralama suçu uzlaştırmaya tabidir. Uzlaştırma prosedürü uygulandıktan sonra taraflar uzlaşırsa soruşturma aşamasında dava açılmasına yer olmadığına, ceza davası aşamasında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilir. izmir ceza avukatı, boşanma davası