İzmir avukatlık bürosu olarak hizmet verdiğimiz bir diğer alan gayrimenkul hukukudur. Gayrimenkul hukuku alanında bir çok konuda danışmanlık yapmakta, ve dava süreçlerini yürütmekteyiz. gayrimenkul hukuku avukatı

Gayrimenkul Hukuku alanında hizmet verdiğimiz başlıca davalar;

 -Tapu İptal ve Tescil Davası

-İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

-Ecrimisil Davası (İşgal Tazminatı)

-Müdehalenin Men-i Davası (Müdehalenin Önlenmesi)

-Kiranın tespiti ve uyarlanması,

-Kiralanan taşınmazın tahliyesi,

Gayrimenkul davası, kişilerin mülkiyeti ile ilgili anlaşmazlıkları çözümünü amaçlayan bir dava türüdür. Gayrimenkul hukukuna ilişkin en sık karşılaşılan dava türü Tapu İptal ve Tescil davası ile İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davalarıdır.

Tapu İptali ve Tescili Davası

 Tapu İptal ve tescil davası kanuna aykırı olarak düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının kanuna uygun hale getirilmesi için açılan dava türüdür. Tapu İptal ve Tescil davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir, yetkili mahkeme ise anlaşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Tapu iptal ve tescil davalarının uyuşmazlık sebepleri değişiklik gösterebilmektedir. Bunlar;

-Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

-Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

-Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

-İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,

-Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

-Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

-Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davasıdır.

 İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i şuyu davası, genellikle miras yolu ile kalan ve tek bir kişi veya ailenin kullanımına uygun olan taşınmaz malın paylaşımı noktasında tarafların uzlaşamaması nedeniyle açılan dava türüdür. Bu dava türünde her paydaş taşınır veya taşınmaz maldaki ortaklığa son vererek ortaklığın bitirilmesini talep edebilir. Ortaklığın giderilmesi davasında mirasçılık belgesinde adı geçen tüm mirasçıların yer alması gerekmektedir.

Davada yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olup, görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası matbu harca tabidir. Davayı açan paydaş ilk olarak tüm masrafları karşılasa da dava sonunda mahkeme giderleri ile vekalet ücreti payları oranında paydaşlara yükletilmektedir.

Ortaklığın giderilmesi aynen taksim suretiyle ve satış suretiyle olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Aynen taksim suretiyle İzale-i Şuyu ; Mahkemece malın aynen taksimi sureti ile bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ve tarım arazilerinin niteliği ile imar mevzuatına göre aynen taksimin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Dava konusu taşınmazın önemli ölçüde değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez. Yine paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde taşınmazın bir bölümü paylı bırakılamaz.

Satış sureti ile İzale-i Şuyu; En sık karşımıza çıkan ve taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmaması halinde başvurulan hukuki yoldur. Burada taşınmaz malın satışı , Mahkemece ortaklığın satış sureti ile karar verilmesi halinde satış memurluğu ile gerçekleştirilmektedir.